อังคาร, 21 กันยายน 2021

ภาพกิจกรรม

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑ ศรชล.ภาค ๑ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๑

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นมา

PDFพิมพ์อีเมล

การจัดตั้ง ศรชล. มีวัตถุประสงค์เพื่อ

"บูรณาการความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยการมาปฏิบัติงานร่วมกัน"

พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.๒๕๖๒ "มาตรา ๒๑ เพื่อผลประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่และอำนาจของ ศรชล. ตาม พ.ร.บ.นี้ ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่ง จนท. ไปปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. ตามที่ ผอ.ร้องขอ และให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ จัดให้หน่วยงานของรัฐที่จัดส่ง จนท.ฯ มีอัตรากำลังแทนตามความจำเป็นแต่ไม่เกินจำนวนอัตรากำลังที่จัดส่งไปโดยการจัดอัตรากำลังแทนดังกล่าวอาจจัดเป็นรายอัตราหรือเป็นหน่วยก็ได้ จนท.ของรัฐที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมต่อไป สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นให้เป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการนั้น"