พื้นที่รับผิดชอบ

พิมพ์

ศรชล.ภาค ๑ มีพื้นที่ปฏิบัติการด้านอ่าวไทยตอนบน รวมทั้งอ่าวไทยรูปตัว ก. ลงมาจนถึงเส้นรอยต่อจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบอยู่ภายใน ทะเลอาณาเขต (๑๒ ไมล์ทะเล จากเส้นฐานตรง) และขยายการปฏิบัติไปถึงเขตต่อเนื่องเขตไหล่ทวีป/ เขตเศรษฐกิจจำเพาะ และในทะเลหลวง ได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบางฉบับ ซึ่งมีหน่วยรับผิดชอบ ตามพื้นที่ทะเล ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ได้ประกาศให้อำนาจหน้าที่ แก่เจ้าหน้าที่ไว้สำหรับภารกิจ ที่ปฏิบัตินั้น ให้ดำเนินการปฏิบัติอย่างเต็มที่ตามแผน/คำสั่ง และกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ภายใต้ขีดความสามารถที่จะกระทำได้